Klubové výstavy roku 2018

Českomoravská kynologická unie
Klub dlouhosrstých ohařů
pořádají
20. Samostatnou klubovou výstavu a přehlídku chovných psů a fen
v sobotu 26. května 2018
Penzion Artemis – Netřeba – Úžice
se zadáním titulů:
CAJC, BOJ, CAC, BOB, BOS, Klubový vítěz 2018
a Nejkrásnější pes výstavy 2018

PŘIHLÁŠKA KV 2018

PŘIHLÁŠKA prehlidka chov. jedincu 2018

Výstavní poplatek:

za 1. psa …………………………………………………….400,- Kč
za 2. psa…………………………………………………….350,- Kč
třída štěňat a dorostu ………………………………..100,- Kč
třída veteránů …………………………………………… 100,- Kč
třída „čestná“ (vysvětlení viz níže) …………….100,- Kč
svod chovných psů a fen………………………… bez poplatku
Uzávěrka přihlášek: 1. května 2018
Elektronická uzávěrka přihlášek 7. května 2018
Před zahájením posuzování v kruzích budou představeni jednotliví chovní
jedinci.
Třídy:

třída štěňat stáří 4 – 6 měsíců
třída dorostu stáří 6 – 9 měsíců
třída mladých stáří 9 – 18 měsíců
mezitřída stáří 15 – 24 měsíců pro všechny psy a feny bez ohledu
na vykonané zkoušky a získaná ocenění
třída otevřená od 15 měsíců pro všechny psy a feny bez ohledu na
vykonané zkoušky a získaná ocenění
třída pracovní od 15 měsíců pro všechny psy a feny s uznanou
zkouškou z výkonu doloženou předepsaným certifikátem
ČMKJ
třída vítězů od 15 měsíců pro psy a feny s uznaným titulem
mezinárodní či národní šampión, klubový vítěz, národní
vítěz nebo vítěz speciální výstavy. Uvedené tituly musí
být získány v konkurenci dospělých
třída veteránů pro psy a feny starší 8 let
třída „čestná“ zde je možné představit psy bez nároku na ocenění,
kvalifikaci a pořadí – vhodné pro představení chovných
jedinců. Třída není omezena věkem
Soutěže:
Chovatelské skupiny – do této soutěže nastupují minimálně tři jedinci a maximálně
pět jedinců jednoho plemene z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení
(minimálně od dvou různých otců nebo matek) a jsou uvedení v katalogu. Psi nemusí
být v majetku chovatele. Přihlášky se přijímají v den výstavy ve výstavní kanceláři
od 10.00 do 11.00 hodin.
Soutěž „Dítě a pes“ 1. skupina – děti do 10 let
2. skupina – děti od 10 do 15 let
se psy uvedenými v kataloguPřihlášky se přijímají v den výstavy ve výstavní kanceláři od 10.00 do 11.00 hodin.
Nejkrásnější pes výstavy – do této soutěže nastupují držitelé titulů BOB.
Přihláška a přílohy
Pro zařazení psa do třídy je rozhodující jeho věk v den konání výstavy (tj.
v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání
přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní je nutné k přihlášce přiložit certifikát
o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov).
K zařazení do třídy pracovní stačí u ohařů absolvování zkoušek vloh (ZV).
Pro zařazení do třídy vítězů přiložte kopii diplomu Mezinárodního nebo Ná-
rodního šampiona. Tituly Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální
výstavy doložte kopií PP s čitelným zápisem nebo kopií výstavního posudku.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran prů-
kazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení
do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu
pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Doklady v den účasti na výstavě
Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán, oč-
kovací průkaz s platným očkováním.
Z účasti na výstavě budou vyloučeni:
a) psi, kteří nejsou uvedeni ve výstavním katalogu;
b) psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny v druhé polovině březosti, feny
háravé a feny kojící;
c) psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat;
d) psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
Veterinární podmínky:
Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a psinkovému komplexu v časovém
rozmezí ne dříve než jeden měsíc a ne déle než jeden rok před výstavou.
Všeobecná ustanovení:
1. Pro výstavu platí Výstavní řád a Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo
svodu zvířat a při chovu (Řád pro pořádání kynologických akcí) ČMKU.
2. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn, úraz, onemocnění či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno.
3. Přijetí psa bude potvrzeno nejpozději do 7 dnů před výstavou.
4. Výstavní poplatek – bankovním převodem na účet KDO
č. ú. 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 260518
Do zprávy pro příjemce uvádějte druh platby!
5. Přihlášku včetně všech příloh uvedených výše a kopii potvrzení o úhradě
výstavního poplatku zašlete na adresu:
Dana Hájková
Mlýnec 16, 339 01 Klatovy
e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz
Rozhodčí na výstavě:
MMO Manfred Fragner, Rakousko
DO, VMO MVDr. Miroslav Kalich
Penzion Artemis se nachází v obci Netřeba u Úžic. Z Prahy po E55 – D8 směr Teplice,
exit 9 Úžice, Kralupy nad Vltavou
Podrobnější informace vyhledejte na www.rezidence-artemis.cz


termín: sobota 16. června 2018
místo: Náměšť na Hané
zadávání titulů: CAJC, CAC, Res.CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS
rozhodčí: Petr Buba

Veškeré bližší informace najdete na stránkách OMS ČMMJ Olomouc
ČMMJ OMS Olomouc – výstavní výbor
Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
Tel: 585 427 644, mobil: 731 03 18 18
e-mail: vystavanamest@seznam.cz

Propozice OV Olomouc 2018

PŘIHLÁŠKA OVP 2018


termín: sobota 29. září 2018
místo: Humpolec – Zlatá podkova
zadávání titulů: CAJC, CAC, Res.CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS,
Vítěz speciální výstavy
rozhodčí: MMO – Jana Šmídová
DO, VMO – Ladislav Hubata
uzávěrka přihlášek: 3. září 2018
elektronická uzávěrka přihlášek: 10. září 2018
přihlášky přijímá : Dana Hájková
Poleň – Mlýnec 16, 339 01 Klatovy
e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz

PŘIHLÁŠKA speciální vystava 2018

PROPOZICE speciální vystava 2018