Chovatelský řád KDO

Poznámka k Chovatelskému řádu KDO

Upozorňuji všechny členy KDO na změnu základní chovatelské směrnice, kterou byl Chovatelský a zápisní řád ČMKU platný od 20. 9. 2000. Ode dne 23. 2. 2006 platí předpis – Řád ochrany zvířat při chovu psů – a všechny chovatelské kluby, chovatelé a držitelé psů jsou povinni ho respektovat.

Chovatelský řád KDO, který byl schválen klubovou konferencí v roce 2004 není s tímto novým řádem v rozporu, jen v článku 8, odstavec f) KDO připouští jen jeden vrh ročně a v souladu s článkem 3, odstavec 4 budeme kandidáty chovu vybírat od 15 měsíců stáří.

MVDr. Luboš Šlapanský

hlavní poradce chovu

CHOVATELSKÝ  ŘÁD

Klubu dlouhosrstých ohařů (KDO)

§ 1

Účel

Chovatelský řád Klubu dlouhosrstých ohařů slouží k cílevědomému zabezpečení čistokrevného chovu loveckých psů,

NĚMECKÉHO DLOUHOSRSTÉHO OHAŘE

MALÉHO MÜNSTERLANDSKÉHO OHAŘE

a VELKÉHO MÜNSTERLANDSKÉHO OHAŘE

v České republice.

§ 2

Základní znaky plemen

Základní znaky jednotlivých plemen stanoví země původu standardy FCI č. 117 pro německého dlouhosrstého ohařeč. 102 pro malého münsterlandského ohaře a č. 118 pro velkého münsterlandského ohaře.

§ 3

Chov

Chovem je cílevědomá plemenitba spojením dvou chovných jedinců k dosažení zdravého odchovu, v němž jsou uchovány a zesíleny přednosti předků a potlačovány jejich vady a nedostatky.

1.      Plemenitbu lze provádět pouze v souladu s tímto řádem. K plemenitbě lze použít pouze jedinců téhož plemene, kteří splňují podmínky chovnosti.

2.      Chov řídí výbor klubu prostřednictvím hlavního poradce chovu a poradce chovu příslušného plemene. Chovatel má právo navrhovat své chovné feně krycího psa. Poradce chovu určí v doporučení ke krytí 3 psy, ze kterých si může chovatel vybrat. V případě neshody mezi chovatelem a poradcem chovu ve výběru krycího psa rozhodne hlavní poradce chovu. Chov každoročně vyhodnocují poradci chovu, chovatelská rada a výbor v klubovém zpravodaji.

§ 4

Cíl chovu

Cílem chovu u všech plemen KDO je lovecky všestranně upotřebitelný ohař s pevnými nervy, ostrý na škodnou, hlasitý na stopě nebo alespoň na viděnou, klidný před zvěří a po ráně, ochotný k práci ve vodě, spolehlivý při přinášení, dohledávce a dosledu.

Proto je chov podmíněn nejenom stanoveným oceněním exteriéru a ověřením zdravotní způsobilosti vyšetřením na dysplazii kyčelních kloubů, komisionálním výběrem za kandidáta chovu, ale zejména absolvováním zkoušek chovnosti, které jsou současně zkouškami lovecké upotřebitelnosti. U psů i fen je žádoucí absolvování zkoušek vloh a zkoušek vyššího typu (VZ).

Psi a feny plemen KDO jsou chováni pro výkon myslivosti.

§ 5

Náležitosti rodičů

1.      Pro čistokrevný chov musí pes i fena splňovat podmínky chovnosti stanovené výborem KDO, které jsou součástí tohoto chovatelského řádu.

2.      Pro uznání chovné způsobilosti platí ocenění exteriéru a výkonu pouze v České republice. Uznává se chovná způsobilost psů a fen dovezených ze země původu a ze zemí se stejnými podmínkami chovnosti jako v zemi původu (Německu). Chovnost psů a fen vyznačuje v průkazu původu Plemenná kniha.

3.      K chovu lze využít jedinců starších 18 (osmnácti) měsíců.

4.      Fena smí být naposledy využita k chovu (datum krytí) ke dni, kdy dovrší osmi let. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit chovatelský klub (poradce chovu) za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi l měsíc před předpokládaným krytím odborně vyšetřen veterinárním lékařem. Psa lze využít k chovu naposledy v roce, kdy dovrší devět let, výjimečně i později, jestliže má proto předpoklady (psi starší 9 let nebudou uváděni v seznamech chovných psů).

5.      Chovná fena smí mít v kalendářním roce jeden vrh.

6.      Chovný pes smí krýt v kalendářním roce deset fen. Do tohoto počtu se nezapočítává náhradní krytí.

7.      Během 24 hodin smí krýt chovný pes pouze tutéž fenu.

8.      Chovný pes a chovná fena musí být v době použití k chovu v takovém stavu, aby byl zaručen zdárný vývin štěňat. Při zjištění špatného zdravotního stavu nebo při špatných podmínkách, ve kterých chovní jedinci žijí, je poradce chovu povinen odmítnout doporučení ke krytí až do doby, kdy chovatel nebo držitel chovného psa závadu odstraní. Na tento stav a na své rozhodnutí je povinen neprodleně upozornit hlavního poradce chovu.

9.      Držitel chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která je podezřelá z nemoci nebo není v chovné kondici. Odmítnutí je povinen neprodleně oznámit poradci chovu.

10.  Výbor klubu má právo udělit výjimku z podmínek chovnosti nebo vyloučit z chovu psy nebo feny, kteří sice vyhovují podmínkám chovnosti, avšak prokazatelně přenášejí na potomstvo nežádoucí vlastnosti nebo mají sníženou plodnost, rovněž tak, jestliže byla dodatečně zjištěna narušená nervová soustava.

§ 6

Chovatel

Chovatelem je vlastník nebo vlastníkem pověřený držitel chovné feny v době jejího krytí. Chovatel je povinen chovné feně zabezpečit řádné ustájení, krmení, očkování, odčervování, preventivní veterinární prohlídky a dostatek pohybu.

1.      O krytí feny a vrzích je povinen vést záznam s uvedením data krytí, krycího psa, data vrhu, pořad. čísla vrhu, počtu narozených a ponechaných štěňat podle pohlaví, jména štěňat, čísla zápisu v Plemenné knize, identifikačního (tetovacího) čísla, pohlaví a barvy. Dále jména a adresy nabyvatele.

2.      Chovatel je povinen umožnit příslušným orgánům a osobám, které jsou pověřeny KDO, provedení kontroly chovné feny a vrhu, včetně všech dokladů.

3.      Přešla-li březí fena do vlastnictví či držby jiné osoby, je chovatel povinen tuto změnu oznámit neprodleně poradci chovu. Totéž se týká dědice. Změnu vlastnictví chovné feny, změnu své adresy, místa ustájení chovné feny, umístění vrhu štěňat je chovatel povinen oznámit neprodleně poradci chovu a Plemenné knize. Při úhynu chovné feny předloží průkaz jejího původu chovatel prostřednictvím poradce chovu Plemenné knize k vyznačení úhynu. Průkaz mu bude vrácen.

4.      Chovateli, který není členem KDO bude doporučení ke krytí vystaveno poté, co se svým podpisem zaváže dodržovat Chovatelský řád KDO a Zápisní řád ČMKU a zaplatí poplatek za vystavení doporučení ke krytí. Jeho výši určí výbor KDO.

§ 7

Vlastník (držitel) chovného psa

1.      Vlastník (držitel) chovného psa je povinen o něj pečovat stejně jako chovatel o fenu ve smyslu ustanovení úvodního odstavce § 6 a umožňovat kontrolu podle odst. 2 § 6 CHŘ.

2.      O krytí každé feny je povinen vlastník (držitel) chovného psa vést záznam, kde je pro každý kalendářní rok uvedeno pořad. číslo krytí, jméno feny, datum jejího vrhu, číslo zápisu v Plemenné knize, jméno a adresa chovatele, datum vrhu, počet narozených štěňat, psů a fen.

3.      Přešel-li chovný pes do vlastnictví či držby jiné osoby, je vlastník (držitel) povinen to oznámit neprodleně poradci chovu, hlavnímu poradci chovu a Plemenné knize. Stejně tak je povinen oznámit změnu své adresy. Pokud pes není způsobilý ke krytí (např. ze zdravotních důvodů), neprodleně to oznámí poradci chovu. Pokud došlo k úhynu psa, je vlastník povinen v co nejkratší době to oznámit poradci chovu, hlavnímu poradci chovu a Plemenné knize zaslat ke znehodnocení průkaz původu, který mu bude po vyznačení úhynu vrácen.

4.      Po dohodě s chovatelem o krytí  je vlastník chovného psa povinen být účasten u vlastního krytí. Majitel feny předá oba tiskopisy majiteli chovného psa, který potvrdí krytí v obou listech. Potvrzený originál majitel krycího psa předá majiteli feny a potvrzenou kopii zašle do osmi dnů poradci chovu, který vystavil doporučení ke krytí. Majitel feny potvrzený originál připojí k Přihlášce k zápisu vrhu štěňat, kterou s příslušnými doklady předkládá  Plemenné knize ČMKJ (www.cmkj.info), Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.

5.       Vlastník (držitel) chovného psa má právo za krytí požadovat od chovatele štěně z vrhu, druhého výběru.

§ 8

Krytí

1.      Chovatel si vyžádá nejpozději měsíc před háráním (v nepředvídaných situacích po předchozí domluvě) od poradce chovu doporučení vhodných psů ke krytí. K prvnímu doporučení připojí originál průkazu původu feny, posudkové listy ze svodu a výstav, soudcovské tabulky ze zkoušek, posudek o vyšetření na dysplazii, doklad o platném členství v KDO a poštovní známky na doporučené zaslání doporučení ke krytí, hlášení vrhu, přihlášky k zápisu štěňat a sešitu se záznamy o krytí a vrzích. Při vyžadování dalších doporučení ke krytí téže feny již uvedené doklady nezasílá. Poradce chovu je povinen zaslat chovatelidoporučení ke krytí do 14 dnů. Pokud fena nebyla nakryta, je chovatel povinen nepoužité doporučení vrátit. K náhradnímu krytí si vyžádá chovatel nové doporučení. Výši poplatku za doporučení ke krytí stanoví výbor KDO, stejně jako výši poplatku za krytí a za každé štěně nad počet 6.

2.      Chovatel je povinen včas před vlastním krytím dohodnout s vlastníkem (držitelem) chovného psa podmínky krytí, výši poplatku za krytí, event. odběr štěněte za krytí (odst. 4 § 7). Pokud nebylo dohodnuto jinak, má vlastník (držitel) psa právo na odběr štěněte z druhého výběru od 49. do 56. dne po vrhu. Neodebere-li štěně do 56. dne, má chovatel právo s ním volně naložit.

3.      Jestliže fena nezabřezla nebo se narodilo jenom jedno štěně, má chovatel právo na bezplatné náhradní krytí při jejím nejbližším hárání, a to týmž psem. Aby toto právo neztratil, musí vlastníku (chovateli) chovného psa a poradci chovu nejpozději do 75 dnů po krytí doporučeným dopisem sdělit, že fena nezabřezla nebo že se narodilo pouze jedno štěně. Pokud v mezidobí chovný pes uhynul nebo přestal být chovným, ztrácí chovatel právo na náhradní krytí.

                                                                                                            § 9

Vrh štěňat

1.      Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem.

Utrácení zvířat v chovech, včetně regulace počtu štěňat, smí provádět pouze veterinární lékař v případech stanovených § 5 zákona č. 246/1992 Sb. Jde o případy, kdy:

a)    slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenají při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení;

b)   jde o nařízené ochranné a zdolávací opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat;

c)    jde o regulování populace zvířat.

Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit náleží veterinárnímu lékaři.

2.      Chovatel je povinen do 10 dnů zaslat poradci chovu a vlastníku (držiteli) chovného psa hlášení o vrhu štěňat, ve kterém uvede datum krytí, vrhu, počet narozených psů a fen, počet ponechaných psů a fen, celkové zhodnocení vrhu, zdravotní stav feny, zbarvení štěňat a případné zvláštnosti.

3.      Chovatel je povinen pečovat o zdárný vývoj štěňat do dne odběru, což je nejméně 49 dnů po narození, včetně odčervování a vakcinace. Pokud plemenný standard povoluje krácení prutu, musí být provedeno pouze odborně způsobilým veterinárním pracovníkem do pěti dnů po narození, stejně jako odstranění případných paspárků (vlčích drápků).

4.      Po šestém týdnu stáří štěňat musí být provedeno jejich identifikační označení (tetování nebo mikročip).

5.      Při předávání štěněte nabyvateli je chovatel povinen jej informovat o odčervení, vakcinaci, o případných veterinárních zákrocích, jako např. operace kýly, ošetřování očí apod., o způsobu krmení, zda štěně je venku či v teple atd. Mezi chovatelem a nabyvatelem štěněte by mělo být dohodnuto (nejlépe písemně) případné reklamování vad, které např. vylučují z chovu a prokazatelně nebyly způsobeny nabyvatelem. Chovatel je povinen se štěnětem předat nabyvateli průkaz původu, který vlastnoručně podepisuje v rubrice „chovatel“ a v rubrice změna majitele, kde uvede datum předání, vlastnoruční podpis, jméno a adresu nabyvatele.

§ 10

Průkaz původu psa

1.      Průkaz původu (rodokmen) je veřejná listina. Obsahuje jméno psa (feny), název chovatelské stanice jeho původu, číslo zápisu v Plemenné knize, které je současně identifikačním číslem, plemeno, popis psa, jméno a adresu chovatele a majitele psa, název, razítko a podpis Plemenné knihy, nejméně čtyři generace předků s oceněním rodičů na výstavách, zkouškách a stav dysplazie. V rubrice poznámka se zaznamenává výběr za kandidáta chovu a pořízení RTG snímku veterinárním lékařem, popřípadě veterinární zásahy ve fyziognomii psa.

2.      Průkaz původu vystavuje Plemenná kniha ČMKJ na základě přihlášky k zápisu vrhu. Platný je až po podpisu chovatele.

3.      Doplňky, opravy a osvědčení (např. chovnost, všestrannost „U/č.“, mezinárodní tituly a národní tituly apod.) provádí pouze Plemenná kniha.

4.      Kromě toho mohou do průkazu zapisovat posuzovatelé na svodu mladých psů, rozhodčí na výstavách, vrchní rozhodčí na zkouškách, poradce chovu na svodu chovných psů a při osvědčování ostrosti na škodnou z příslušného dokladu.

5.      Duplikát může vydat v odůvodněných případech Plemenná kniha, které je majitel povinen neprodleně nahlásit ztrátu či zničení průkazu původu.

6.      Svévolné provádění změn, doplňování a zneužití průkazu původu je považováno za hrubé porušení chovatelské kázně a bude předmětem disciplinárního řízení.

§ 11

Chovatelská stanice

Zápis vrhu štěňat v Plemenné knize lze provést pouze chovateli, který vlastní chovatelskou stanici. O zřízení chovatelské stanice musí chovatel požádat na předepsaném tiskopise Českomoravskou kynologickou unii www.cmku.cz se sídlem na adrese: Jankovcova 53, 170 00 Praha 7, tel. 266 712 827. Zřízení trvá několik měsíců, protože CHS je registrována u FCI (Mezinárodní kynologické federace v Bruselu). Vlastníkem CHS může být pouze jedna fyzická nebo právnická osoba. CHS lze dědit nebo převádět na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud CHS není v provozu po dobu deseti let, může být v registraci zrušena. V žádosti o zřízení chovatelské stanice je nutno uvést nejméně 6 názvů, které by měly být co nejkratší, české, se vztahem k myslivosti, místu nebo jménu chovatele.

§ 12

Plemenná kniha

Plemenná kniha je vedena u Českomoravské kynologické unie; pro lovecká plemena je to pracoviště III. při Českomoravské kynologické jednotě, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Zapisují se v ní pouze potomci rodičů zapsaných v Plemenné knize býv. ČMS a ČMMJ a importovaní jedinci s průkazem původu chovatelské organizace, která je členem FCI. Vystavuje průkazy původu a jejich duplikáty a přiděluje evidenční čísla v ní zapsaným psům a fenám. Plemenná kniha vydává též osvědčení k přihláškám na výstavy, že pes patří např. do třídy pracovní, vítězů nebo šampionů. Plemenná kniha má vlastní statut a směrnici k provádění zápisů.

Novela schválena konferencí KDO 18. 4. 2004