Pravidla zahraničních chovatelských kontaktů

Pravidla zahraničních chovatelských kontaktů

Krytí v zahraničí není nic neobvyklého. Legislativně je tato problematika ošetřena Mezinárodním chovatelským řádem FCI (Federation cynologique internationale – http://www.fci.be), se kterým koresponduje chovatelský řád ČMKU (www.cmku.cz).

Jak tedy konkrétně postupovat při krytí feny v zahraničí?

 1. Chovatel feny kontaktuje majitele chovného psa v zahraničí
 2. Dohodne s ním podmínky krytí
 3. Ověří, zda je pes ve své zemi registrován jako chovný a je zapsán v plemenné knize FCI
 4. Požádá poradce chovu příslušného plemene v ČR o vystavení doporučení ke krytí
 • jako podklad přiloží kopii průkazu původu vybraného chovného psa
 1. Majitel psa, který fenu kryl, tento fakt potvrdí svým podpisem na doporučení ke krytí
 • originál se přikládá k přihlášce k zápisu štěňat (k té se přiloží také kopie průkazu původu chovného psa)
 • kopii doporučení zasílá chovatel poradci chovu, který doporučení vystavil

Při krytí zahraniční feny v ČR postupuje majitel chovného psa obdobně. Oznámí poradci chovu pro příslušné plemeno v ČR nacionále kryté feny, nejlépe zasláním kopie průkazu původu.

V současné době nehrozí našim chovům deprese z příbuzenské plemenitby, a tak jediným motivem krytí v zahraničí je využití kvalitnějších plemeníků, než jsou k dispozici doma.

MVDr. Luboš Šlapanský

hlavní poradce chovu

Zahraniční krytí MMO
V posledních letech mnoho našich chovatelů využilo možnosti nakrýt své feny MMO v zahraničí, především v Německu. Na tuto skutečnost reagoval hlavní poradce chovu MMO v Německu následujícím opatřením.

 • zahraniční krytí (též export semene) musí majitel psa hlásit minimálně čtyři týdny před plánovaným krytím německému poradci chovu
 • majitel zahraniční feny musí být členem klubu, který je součástí KlM-I
 • fena musí splňovat chovné podmínky národního klubu, včetně dysplazi, HD-A nebo HD-B
 • o schválení zahraničního krytí rozhoduje německý poradce chovu se souhlasem německé chovatelské komise a poradce chovu klubu zahraničního chovatele

Protože docházelo v minulosti ve velmi mnoha případech k zasílání neúplných, nečitelných a proto nepoužitelných podkladů ke krytí elektronickou poštou, požaduji tyto změny:

 • všechny podklady (hlášení zahraničního krytí, kompletní barevná kopie průkazu původu feny, všechna osvědčení o zkouškách a výstavách a vyhodnocení HD) mi zasílat včas poštou (čtyři týdny předem) před každým zahraničním krytím
 • všechna zahraniční krytí, která touto cestou neobdržím včas (čtyři týdny předem) nemohou být v budoucnosti schválena
 • nadále je vyžadován klubem KlM mezinárodní krycí list
 • po kontrole vrhu odpovědnou osobou příslušné země musí následovat hlášení krytí v zahraničí na odpovídajícím formuláři
 • oba formuláře (mezinárodní krycí list a hlášení krytí v zahraničí + kontrola vrhu v zahraničí) musí být poštou zaslány na mou adresu
 • za celý průběh a dodržení hlášení a termínů je zodpovědný majitel chovného psa

Josef Westermann, hlavní poradce chovu MMO v SRN

Josef Westermann, Goffineweg 4, 33442 Herzebrock, Tel: 0 524 5 – 59 53

E-mail: josef_westermann@web.de