Pro Začátečníky

Na této stránce najdete informace, užitečné odkazy a soubory k těmto tématům

JARNÍ SVOD MLADÝCH PSŮ

LOVECKÉ ZKOUŠKY OHAŘU včetně tabulek jednotlivých zkoušek

VÝSTAVY, rozdělení do tříd

REGISTROVANÝ CHOV, založení chov.stanice, administrace spojená s vrhem,

ceník služeb plemenné knihy, pojištění psů

CO DĚLAT KDYŽ….

Vaše náměty na témata, která by jste na této stránce rádi viděli vítám!

   

Chovatelé – začátečníci, zde najdete užitečné rady a odpovědi na nejčastnější dotazy chovatelů. Neváhejte mě kontaktovat, pokud Vám cokoli na stránce bude chybět..

JARNÍ SVOD MLADÝCH PSŮ

Jarní svod mladých psů je jednoduché posouzení exteriéru psa, o kterém se provede zápis na předepsaný formulář. Toto hodnocení je významné zejména pro chovatelské kluby. Minimální věk psa pro účast na jarním svodu je 6. měsíců. Na jarním svodu se kontroluje výška psa, celkový vzhled, barva oka, typ a barva srsti, zuby a skus (pro další chov nesmí chybět žádné zuby a skus musí být vždy nůžkový), také povaha aj. a vyznačí se případné nežádoucí vady. O účasti psa na jarním svodu se provede zápis do průkazu původu. Jarní svody pořádají jednotlivé Okresní myslivecké spolky (OMS) každý rok zpravidla na jaře mohou pořádat také jednotlivé chovatelské kluby. Kontakty a termíny najde např na myslivost.cz/kalendar-akci

              LOVECKÉ ZKOUŠKY             

Tabulky zkoušek pro ohaře

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I.
Loveckých zkoušek se pes může účastnit po dosažení věku 10. měsíců. Vyjímku tvoří pouze zkoušky vloh (ZV), kterých se mohou účastnit i psy mladší bez předchozí účasti na jarním svodu.
Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let a dospělí vůdci bez loveckého lístku, kterým je rozhodčí povinen přidělit náhradního střelce.
Pes se může zkoušek stejného typu účastnit vícekrát, nově i ZV.
Účelem zkoušek je prokázání způsobilosti loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Kromě toho se na zkouškách vloh (ZV) zjišťují vrozené vlohy psů.
Nejvyšším druhem zkoušek jsou zkoušky všestranné, nejvyšší stupeň výcviku všech psů se zjišťuje na vrcholných zkouškách, soutěžích a memoriálech.
Všechny zkoušky jsou veřejné a může se jich účastnit libovolný počet diváků (korona).

Z přehledu loveckých zkoušek konaných v daném roce v ČR si na stránkách ČMMJ vyberte druh zkoušky, který chcete absolvovat, termín a místo

Zkoušky vloh (ZV) – říká se jim také jarní zkoušky, podle období, ve kterém obvykle probíhají, konání ZV na jaře však není pravidlem. Zkoušky vloh ohařů jsou jediné zkoušky, které nekvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného. Zkoušejí se na nich vrozené vlohy, které ještě nejsou ovlivněny vyšším stupněm výcviku (proto by ZV měly být u psa opravdu první absolvovanou loveckou zkouškou a nemá příliš význam absolvovat ZV se psem, který již před tím absolvoval zkoušky typu PZ apod.).

Zkoušky vloh, změny ve zkušebním řádu

„Jednou ze změn, kterou určitě uvítají sběratelé titulů a soutěžních ocenění, je zrušení omezení při zkouškách vloh. Dříve mohl ohař absolvovat zkoušky vloh do té doby, než při nich obstál, což bylo i tehdy, když zkoušky absolvoval ve III. ceně a nezkušený vůdce si ohodnocení nechal napsat do průkazu původu. Toto omezení dnes tedy již neplatí a i zkoušky vloh může absolvovat každý ohař bez omezení“  Myslivost 6/2014, str. 14  Jaroslav Rataj

Podzimní zkoušky (PZ) – podzimní zkoušky probíhají zhruba od srpna do října (ale i dříve) a jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Těchto zkoušek se mohou účastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky. Nutno říci, že úspěšné absolvování podzimních zkoušek má pro všechna plemena ohařů největší význam.

Lesní zkoušky (LZ) – absolvováním těchto zkoušek získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře. Více viz. zkušební řád
Speciální zkoušky z vodní práce (ZVP) – Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblastí s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto, pro psa náročných, podmínkách.
Všestranné zkoušky (VZ) – Na všestranných zkouškách se musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti psa v lovecké praxi a vyšší úroveň cvičitelů. Ohaři tu dokazují, že jsou skupinou psů, použitelných pro jakoukoliv práci na povrchu. VZ se skládají z polní, lesní a vodní práce. Podmínkou pro účast na VZ je úspěšné absolvování PZ nebo LZ.

VÝSTAVY

Výstav se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I.. Pro účast na výstavě u loveckých plemen není rozhodující, zda dotyčný pes má nebo nemá vykonané lovecké zkoušky (to je podmínka pouze pro účast ve třídě pracovní). Zažádat o přihlášku a propozice na danou výstavu je možno u pořadatelů konkrétní výstavy a to telefonicky, mailem, faxem nebo poštou. Ke kompletně vyplněné přihlášce je nutné VŽDY přiložit i čitelnou fotokopii průkazu původu Vašeho psa. Přibližně 10 dnů před termínem výstavy poštou obdržíte potvrzení o přijetí Vašeho psa na výstavu tzv. Vstupní list. V něm je uvedeno pod kterým číslem je Váš pes zařazen ve výstavním katalogu, případně číslo kruhu, ve kterém proběhne posouzení Vašeho psa.

Na výstavách se podrobně hodnotí exteriér psa zkušenými a kvalifikovanými rozhodčími pro dané plemeno. Ti posuzují především to, nakolik se jednotliví psi přibližují standardu svého plemene, tzn. zda ve všech parametrech a proporcích vystihují podobu plemena, které zastupují.

S sebou na výstavu si nezapomeňte vzít především: průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a Vstupní list

Rozdělení psů do tříd podle věku a udílení titulů ve třídách:
Třída dorostu – pro psy a feny od 6. – 9. měsíců věku (tituly se nezadávají)
Třída mladých – pro psy a feny od 9. – 18. měsíců (vítěznému psovi a feně se zadává titul CAJC)
Mezitřída – pro psy a feny od 15. – 24. měsíců (vítěznému psovi a feně se zadává titul CAC)
Třída otevřená – pro psy a feny od 15. měsíců věku výše (vítězům se zadává titul CAC)
Třída pracovní – pro psy a feny od 15. měsíců věku, kteří doloží pracovní certifikát o vykonané zkoušce z výkonu (vítězům se zadává titul CAC)
Třída šampionů (vítězů) – pro psy a feny starší 15. měsíců, kteří doloží potvrzení o přiznání šampionátu krásy (vítězům se zadává titul CAC)
Třída veteránů – pro psy a feny starší 8 let

Známky z hodnocení exteriéru psů:
Třída dorostu:
velmi nadějný (VN)
nadějný (N)
Ostatní třídy:
výborná (V), velmi dobrá (VD), dobrá (D), dostatečná
Pořadí:
U prvních čtyř psů v každé třídě se stanovuje také pořadí 1 – 4

Tituly, které se zadávají v kruhu při dopoledním posuzování:
CAJC – zadává se psovi a feně ve třídě mladých s oceněním V 1.
CAC a res. CAC – o tento titul soutěží psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 a V2
CACIB a res. CACIB – zadává se pouze na mezinárodních výstavách a o tento titul soutěží zvlášť psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 nebo V2.
Národní vítěz – zadává se psům i fenám každého plemene, pouze na vybraných výstavách. O titul soutěží psi i feny, kteří obdrží titul CAC ČR.
BOB (Best of Breed) – nejlepší jedinec plemene, zadává se psu nebo feně každého plemene. O titul soutěží psi i feny, kteří obdrželi tituly CAJC, CAC ČR (pouze na národních výstavách) nebo CACIB ( pouze na mezinárodních výstavách) a vítězové třídy veteránů s oceněním V1. BOS – opačné pohlaví BOB (pokud BOB je pes, fena je BOS. BIG (Best in Group) – nejlepší jedinec ve skupině. BIS (Best in Show) – nejlepší jedinec celé výstavy

REGISTROVANÝ CHOV

Pokud již teď víte, že Váš nový psí přírůstek hodláte v budoucnu použít v chovu (rozuměj chov psů s průkazem původu), musíte na to připravit nejen psa, ale také sami sebe. Co tedy obnáší, zařazení psa či feny do chovu?
Váš pes musí absolvovat:
– výběr do chovu
– odpovídající počet a druhy loveckých zkoušek pro dané plemeno a pohlaví podminky chovnosti KDO

– libovolnou výstavu v ČR

– vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů Specialista na vyhodnocovani dkk pro KDO

Co byste měli udělat Vy:
-založit chovatelskou stanici (pouze pokud vlastníte fenu), a to s dostatečným předstihem, protože její vyřízení trvá až 3 měsíce.
-přihlásit se za člena KDO a mít řádně zaplacený členský poplatek na daný rok. Přihláška

– absolvovat se psem výše uvedené akce s požadovaným výsledkem podminky chovnosti KDO
– zaslat kompletní dokumentaci Vašeho psa/feny poradci chovu klubu, se žádostí o zařazení psa/feny do chovu Pokyny k uchovnění psů a fen KDO

založení chovatelské stanice

Majitelem chovatelské stanice se může stát občan ČR s trvalým pobytem na našem území od 18 let. Pro cizince jsou zvláštní podmínky, více ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic. Vlastnit můžete pouze jednu chovatelskou stanici, pokud ji na někoho převedete, tak si už nikdy nemůžete založit další. Na žádanku vypisujete 6 možných názvů, z nichž jeden vám bude vybrán. Pokud se chcete podávat, jestli daná chovatelská stanice již existuje, tak si to můžete ověřit tady.

Žádanka, kterou je potřeba vyplnit podle pokynů,  je také k dispozici na stránkách Českomoravské kynologické unie (v sekci Dokumenty -> Formuláře). Při zakládání chovatelské stanice počítejte s tím, že vyřízení trvá minimálně tři měsíce, protože vy si sice žádost zasíláte na ČMKU, ale ta ji podstupuje dále Mezinárodní kynologické federaci (FCI). Je proto nutné plánovat vše s předstihem.

Název si sami vymyslíte (ověření názvu má na starost ústředí FCI, Mezinárodní kynologická organizace v Bruselu. Kontaktujte pí Fairaislová (Lenka Fairaislová, fairaislova@cmku.cz, tlf 234 221 370). S ní se domluvte na zaslání Žádanky. V podstatě se jedná o dvě možnosti, osobní převzetí a platba na místě nebo dobírka poštou. Po vyřízení vám bude Certifikát o přidělení názvu mezinárodně chráněné chovatelské stanice zaslán na dobírku na uvedenou adresu, cena je 1815 Kč + 110 Kč náklady na dobírku.

Majitelům fen dále doporučujeme:
– zaslat žádost o vystavení krycího listu poradci chovu s doloženým dokladem o zaplacení poplatku společně s ostatními dokumenty; krycí psy si mužete navrhnout i sami nebo Vám je poradce chovu vybere sám; vystavený krycí list platí 1 rok, proto jej můžete použít i pozdějiale poradce

Náležitosti NEZBYTNÉ pro vystavení krycích listů:
1) fotokopie dokladu o zaplacení poplatku za jejich vystavení
2) jména vybraných krycích psů
3) jméno feny, která má být kryta

ADMINISTRATIVA SPOJENÁ SE ZÁPISEM VRHU:

Po krytí feny zašle majitel feny poradci chovu vyplněnou kopii Doporučení ke krytí. Po narození štěňat odešle chovatel Hlášení o vrhu štěňat poradci chovu. Po narození štěňat odešle chovatel Přihlášku k zápisu štěňat s vyplněnými údaji o vrhu a jmény štěňat plemenné knize (Českomoravské kynologické jednotě ) Spolu s přihláškou zašle také originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopii PP psa včetně dokladu o chovnosti. Při prvním vrhu se přikládá průkaz původu feny. Vrh musí být k zápisu hlášen najednou a celý. Jména štěňat z jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Jména štěňat ve vrzích se nemají opakovat. V seznamu štěňat je vhodné postupně uvádět nejprve psy a pak feny. Plemenná kniha odešle přihlášku k vrhu s přidělenými tetovacími čísly zpět chovateli. Tetování nebo čipování se provádí ve stáří 6 až 7 týdnů štěňat a provádí ji osoba k tomu oprávněná (veterinární lékař). Tetovací čísla jsou uvedena v přihlášce k zápisu štěňat.Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. Všechna štěňata z vrhu budou označena buď tetováním, nebo budou čipována. V případě tetování je možno zároveň štěně očipovat z důvodu lepší identifikace při případném zatoulání psa.

Při odběru musí být štěňata nejméně 50 dní stará, v dobrém zdravotním stavu, dobré kondici, tetovaná a odčervená. Očkování proti virovým onemocněním je ponecháno na domluvě mezi chovatelem a zájemcem.

 Co dělat když…

  • nefunkční čip a je potřeba psa nechat přečipovatpodle předpisů ČMKU je třeba změnu identifikačního označení dělat ve spolupráci s chovatelským klubem. Následně pak s plemennou knihou.
  • změna adresy u registrové chovné stanice- je třeba na ČMKU poslat certifikát, kterým Vám byla CHS potvrzena + kopii občanského průkazu s novým údajem. Zpět obdržíte nový certifikát
  • jsou oba listy PP plné -o novou přílohu požádajte pracoviště plemenné knihy, které vystavilo průkaz původu nebo v případě importu zapsalo psa do naší plemenné knihy
  • prodáváte importovaného jedince uchovněného v ČR do další zeměpožádejte pracoviště plemenné knihy, které Vašeho psa zapsalo, o vystavení doložky. V uvedeném případě se nevystavuje exportní PP, ale pouze doklad, že pes je vypsán z naší plemenné knihy. Na základě tohoto dokladu jej pak může zapsat plemenná kniha v zemi nabyvatele
  • potřebuji převést svou CHS na někoho jiného-dle směrnic ČMKU lze převést na jinou osobu, Platí ale, že ten, kdo svoji CHS převedl na někoho jiného, nemůže už nový název CHS mít registrován.

ceník služeb PLEMENNÉ KNIHY

(ceny vystavení PP, duplikátů, zápisů importu, certifikátů, zápisů výsledků RTG, exportní PP…apod)

Ceník služeb PK

Postup při posuzování dysplazie    specialista-na-vyhodnocovani-dkk-pro-kdo

Březost, porod a krytí fen  brezost-porod-a-kryti-feny

Odčervování psů a štěňat   odcerveni-psu-a-stenat

Cestování do zahraničí  cestovani-do-zahranici-se-psem

Státní veterinární správa  Státní veterinární správa

žádost o duplikát průkaz původu psa

zaslat na adresu:

Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a
14100 Praha 4-Chodov

žádost o certifikát 

směrnice o certifikátech

příloha 3 ke směrnici o certifikatech (lovečtí psi)

šampion práce

příloha pro šampiona práce

K vystavení certificatu zašlete fotokopii průkazu původu psa a fotokopii tabulky ze zkoušek na adresu :

Pojištění psů i uživatelů honitby

halali-pojistovna.cz/

Pojištění členů ČMMJ, pojištění odpovědnosti a úrazu při výkonu práva myslivosti. Možnost skupinového úrazového pojištění osob při myslivecké činnosti.

Pojištění nečlenů, pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.

Pojištění uživatelů honitby, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou držitelem či nájemcem honitby (právnickou či fyzickou osobou).

Pojištění pro psy, krytí léčebných výloh psů s PP i bez PP do výše 60.000,– Kč. Pro psy s PP také připojištění odpovědnosti za škodu, uhynutí či utracení psa.

www.ceskapojistovna.cz/

Pojištění se vztahuje na léčení úrazu nebo nemoci, úhynu, utracení a odpovědnosti za škodu

Při veterinárním ošetření resp. uhynutí nebo utracení vám uhradí až 70 % nákladů.

Zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním.

Spoluúčast 30%.

Slavia pojistovna a.s

Pojištění se vztahuje na veterinární vyšetření, ambulantní ošetření, hospitalizace, anestezie, chirurgické zákroky vč.implantací, náhradní ubytování psa či kočky v hotelu pro zvířata nebo náhradní chovatelská péče během hospitalizace majitele

Zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním.

Pojištění od 6 měsíců.

Spoluúčast 1000 Kč

Doporučená literatura

ZDE můžete stáhnout..VŠESTRANNÝ OHAŘ, Knoll Bača

Výchova štěněte loveckého psa