Směrnice pro udělování odznaků KDO

Směrnice výboru KDO

pro udělování zlatých a stříbrných  klubových odznaků

I.

Všeobecná  ustanovení

A.    Výbor klubu, ve snaze ocenit dlouhodobou věrnost členů k našemu chovatelskému klubu, obětavou funkcionářskou činnost i zásluhy o chov a výcvik psů našich plemen, bude udělovat zlaté a stříbrné klubové odznaky.

B.      Zlaté a stříbrné odznaky mohou být též uděleny představitelům jiných chovatelských klubů.

C.      Zlaté a stříbrné odznaky mohou být též uděleny cizím státním příslušníkům a zahraničním chovatelským klubům.

II.

Stříbrný klubový odznak

1.       Může být udělen těm členům:

a)       jejichž členství v klubu trvá nepřetržitě 20 let;

b)       kteří se zúčastní s jedním psem našeho plemene Memoriálu Richarda Knolla nebo zvítězí na klubových všestranných zkouškách KDO;

c)       kteří úspěšně předvedou na všestranných zkouškách tři psy našich plemen;

d)       chovatelům našich plemen, kteří dlouhodobou a cílevědomou plemenitbou přispěli k rozšíření psů našich plemen;

e)       kteří po 10 letech nepřetržitého členství aktivně a dlouhodobě pracovali nebo pracují ve funkcích klubu nebo ve funkcích v ustanovených pobočkách klubu KDO.

2.       Může být udělen představitelům jiných chovatelských klubů, kteří svou dlouholetou činností přispěli významnou měrou k rozvoji lovecké kynologie.

3.       Může být udělen cizím státním příslušníkům, a to zásadně na základě dlouhodobé spolupráce jak na úseku chovu, tak ve výcvikové činnosti a přispívají k upevnění navázaných kontaktů s klubem KDO.

III.

Zlatý klubový odznak

1.       Může být udělen těm členům:

a)       jejichž členství v klubu trvá nepřetržitě 30 let;

b)       kteří úspěšně předvedou dva psy našeho plemene na Memoriálu Richarda Knollanebo dvakrát zvítězí na Všestranných klubových zkouškách KDO a ti, kteří se zúčastní s jedním psem našeho plemene memoriálu Karla Podhajského;

c)       kteří úspěšně předvedou na všestranných zkouškách pět psů našich plemen;

d)       chovatelům našich plemen, kteří dlouhodobou a cílevědomou plemenitbou přispěli k rozšíření psů našich plemen;

e)       kteří po 15 letech nepřetržitého členství aktivně a dlouhodobě pracovali nebo pracují ve funkcích klubu nebo ve funkcích v ustanovených pobočkách klubu KDO.

2.       Může být udělen představitelům jiných chovatelských klubů, kteří svou dlouholetou činností přispěli významnou měrou k rozvoji lovecké kynologie.

3.       Může být udělen cizím státním příslušníkům, a to zásadně na základě dlouhodobé spolupráce jak na úseku chovu, tak ve výcvikové činnosti a přispívají k upevnění navázaných kontaktů s klubem KDO.

Závěrečná ustanovení

1.      Všem členům klubu, představitelům jiných chovatelských klubů i představitelům zahraničních klubů, kterým budou stříbrné a zlaté odznaky uděleny, bude zároveň předáno čestné uznání.

2.      Řádnou a úplnou evidencí uvedených vyznamenání bude pověřen člen výboru. Zároveň bude pověřen úschovou klubových odznaků.

3.      Udělení odznaků projednává a schvaluje výbor KDO. V bodech b) je člen povinen doložit účast příslušnými tabulkami.

Tato směrnice byla projednána a schválena výborem KDO na zasedání dne 26. 11. 2006 v Průhonicích

Vůdcovské odznaky

III. stupeň – bronzový odznak

2x ZV, 2 x PZ (alespoň 2 x I.c.), na jednom druhu zkoušky pokaždé s jiným psem + jedna jakákoli jiná zkouška (např. SZVP, LZ, BZ)

II. stupeň – stříbrný odznak

2 x VZ z toho minimálně 1 x MVZ KDO nebo 3 x LZ + 3 x SZVP + 1 x MVZ pokaždé s jiným psem + bronzový odznak

I. stupeň – zlatý odznak

1 x MRK nebo MKP nebo 2 x MVZ KDO v I.ceně + stříbrný odznak (nezapočítávají se psi předvedení na stříbrný odznak)

Zašlete na adresu: Petr Valenta, Horská 78, CZ – 541 02 Trutnov 4

Email: KDO.Valenta@seznam.cz

Předvedené psy je nutné doložit fotokopií soudcovských tabulek ze zkoušek!!!