Směrnice pro propůjčování vyznamenání ČMMJ

Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ
k § 12 odst. 2 písm. i), § 16 odst. 3 písm. g) a § 4 písm. e) Stanov

Čl. 1
Českomoravská myslivecká jednota ve snaze ocenit obětavou práci vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího životního prostředí a rozvoje mysliveckých tradic, propůjčuje myslivecká vyznamenání svým členům, právnickým osobám, organizačním jednotkám ČMMJ, významným osobnostem veřejného života a též nečlenům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj myslivosti. Vedle vyznamenání lze udělit i věrnostní medaili, čestné uznání a čestné členství.

Čl. 2
Čestný myslivecký řád a podmínky jeho propůjčování
1. Nejvyšším vyznamenáním ČMMJ je Čestný myslivecký řád – může být propůjčen jen fyzickým osobám za dlouholetou aktivní práci pro myslivost, kteří svojí činností vykazují zcela mimořádné úspěchy širokého významu v rozvoji myslivosti, na úseku organizátorském a vzdělávacím, vědeckém, uměleckém, výtvarném, hudebním, literárním, na úseku výzkumném, chovatelském, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, kynologické činnosti, zachovávání mysliveckých tradic a mezinárodní spolupráce. Tato činnost musí mít celostátní a mezinárodní význam.
2. Propůjčení Čestného mysliveckého řádu je výrazem hluboké úcty a vysokého uznání za zcela mimořádné zásluhy o rozvoj myslivosti. Nutným předpokladem k jeho propůjčení je dlouholetá aktivní odborná a veřejná činnost na úseku organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém, na úseku mysliveckého výzkumu, chovatelském, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, zachovávání mysliveckých tradic a mezinárodní spolupráce, společně s příkladnými morálními a charakterovými vlastnostmi. Navrhovaný nemusí být nositelem vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“.
3. Čestný myslivecký řád bude propůjčen výjimečně. Výběr navrhovaných musí být proto proveden odpovědně, náročně, aby odpovídal požadavkům směrnic a aby se nejvyšší pocty dostalo těm, kteří se o rozvoj myslivosti nejvíce zasloužili.

Čl. 3
Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ a podmínky jejich propůjčování
1. I. stupeň – Zlatý odznak
Může být propůjčen za dlouholeté mimořádné zásluhy v myslivecké činnosti nebo za zvlášť důležitou a aktivní činnost ve prospěch naší myslivosti na úseku chovatelském, organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém a zachovávání mysliveckých tradic.
Za ní se považuje:
a) dlouholetá činnost v okresních orgánech a komisích ČMMJ
b) dlouholetá činnost kynologických a střeleckých rozhodčích, činnost v orgánech chovatelských klubů
c) dlouholetá činnost lektorů a zkušebních komisařů a výchova mládeže
d) činnost ve vrcholných orgánech a komisích ČMMJ
e) dlouholeté úspěšné vedení líhňařských středisek, střelnic, umělých nor a jiných úseků činnosti ČMMJ
f) dlouholetá vědecká a publikační činnost v oblasti myslivosti
g) funkce v mezinárodních komisích a mysliveckých organizacích
h) dlouholetá (minimálně 20 let) funkce v mysliveckých sdruženích.
2. II. stupeň – Stříbrný odznak
Může být propůjčen za dlouholetou obětavou práci ve prospěch myslivosti, za uskutečnění zvlášť důležitých úkolů na úseku organizátorském a vzdělávacím, vědeckém, zachovávání mysliveckých tradic, chovatelském, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, které svým významem přesahují rámec okresu.
3. III. stupeň – Bronzový odznak
Může být propůjčen za trvale prospěšnou činnost pro myslivost, na úseku organizátorském, zachovávání mysliveckých tradic, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, na úseku chovatelském a za zásluhy o rozvoj myslivosti, které mají okresní význam.

Čl. 4
Věrnostní medaile a podmínky jejího udělení
Věrnostní medaile může být udělena členům, kteří jsou nepřetržitě členy ČMMJ po dobu 3O let, aktivně se účastní myslivecké činnosti a nebyly vůči jejich činnosti vzneseny vážné výhrady, a při tom nesplňují kriteria pro udělení některého vyznamenání.

Čl. 5
Čestné uznání a podmínky jeho udělení
Čestné uznání může být uděleno za záslužnou a obětavou práci v mysliveckých organizacích a za plnění úkolů v oblasti kulturní, organizační, zachovávání mysliveckých tradic, společenské a na úseku loveckého střelectví, kynologie a práce s mládeží, případně další činnosti související s myslivostí. Spolu s čestným uznáním se předává odznak čestné uznání.

Čl. 6
Čestné členství a podmínky jeho udělení
1. Čestné členství může být uděleno:
a) členům, nebo dřívějším členům, ČMMJ, zejména těm, kteří dlouhodobě pracovali v myslivosti a zasloužili se o její rozvoj a pro věk, nebo

zdravotní důvody nemohou v celém rozsahu plnit povinnosti vyplývající pro členy ČMMJ ze stanov ČMMJ
b) členům, nebo dřívějším členům, kteří se podílejí významným způsobem na rozvoji myslivosti nebo dosáhli význačných výsledků

v mysliveckém výzkumu nebo se zasloužili vědeckou, literární nebo uměleckou činností nebo jinou prací o českou myslivost
c) významným osobám veřejného života v ČR jako projev jejich celospolečenské práce
d) cizím státním příslušníkům, kteří se zasloužili o rozvoj myslivosti a na tomto úseku  spolupracovali s ČMMJ.
2. Čestní členové ČMMJ, jimž bylo členství uděleno podle odst. 1 písm. a), b), mají veškerá práva ve smyslu ustanovení § 6 stanov ČMMJ. Tito členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.  Za tyto členy platí navrhovatel (OMS) pouze část členského příspěvku, rovnající se výši pojistného pro člena ČMMJ.

Čl. 7
Pravomoc k propůjčení vyznamenání a udělení věrnostních medailí, čestného uznání a čestného členství
1. Čestný myslivecký řád může být propůjčen podle potřeby a uvážení při zvláště významných mysliveckých příležitostech.
2. Myslivecká vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ I., II., III. stupně se propůjčují a věrnostní medaile a čestné uznání se udělují zpravidla jednou do roka, a to u příležitosti „Června – měsíce myslivosti a ochrany přírody“. Mimo tento termín je lze propůjčit či udělit v mimořádných případech. Myslivecká vyznamenání se propůjčují od III. stupně až k I. stupni, nejdříve po 5 letech od obdržení nižšího stupně.
3. Myslivecká rada ČMMJ může propůjčit kterýkoliv druh vyznamenání, věrnostní medaili a čestné uznání. Výlučně jí však přísluší:
a) propůjčovat    – Čestný myslivecký řád
– vyznamenání I. stupně
– vyznamenání cizím státním příslušníkům
b) udělovat        – Čestné členství
4) Okresní myslivecké spolky mohou:
a) propůjčovat    – vyznamenání II. stupně
– vyznamenání III. stupně
b) udělovat věrnostní medaile a čestné uznání

Čl. 8
Podávání návrhů na propůjčení vyznamenání a udělení věrnostní medaile, čestného uznání a čestného členství
1. Návrhy na vyznamenání, věrnostní medaile, čestné uznání a čestné členství, o jejichž propůjčení či udělení rozhodne myslivecká rada ČMMJ, jí předkládá její kulturně-propagační komise. Jejím prostřednictvím předkládají návrhy OMS ČMMJ, chovatelské kluby, Klub sokolníků, trubačů a fotografů, jednatel ČMMJ, komise ČMMJ a dozorčí rada ČMMJ. Návrhy musí být zaslány kulturně-propagačnímu oddělení sekretariátu ČMMJ na předepsaném tiskopise do konce února. Předkládá-li kulturně-propagační komise stanovisko k návrhu někoho jiného, připojuje k němu svoje vyjádření.
3. Vyznamenání I. stupně by mělo být navrhováno po pečlivém uvážení, a to v jednom kalendářním roce zhruba 1 vyznamenání na každých, i započatých 500 členů ČMMJ organizační jednotky, která návrh podává.
4. Návrhy, o nichž rozhoduje myslivecká rada OMS, jí předkládá kulturně-propagační komise OMS, jejím prostřednictvím se předkládají také návrhy mysliveckých sdružení a ostatních subjektů.
5. ČMMJ vede centrální evidenci propůjčených vyznamenání. Nižším organizačním stupňům poskytuje v jejich pravomoci udělovaná vyznamenání, věrnostní medaile a čestná uznání na základě seznamu s uvedením jména, data narození a bydliště.
Sekretariát ČMMJ zveřejní propůjčená vyznamenání I. stupně a Čestné myslivecké řády a udělená čestná členství ve Věstníku ČMMJ a v časopise Myslivost. Neschválené návrhy se nezdůvodňují.
6. Rozhodnutí o čestném členství se dává na vědomí OMS ČMMJ místa trvalého bydliště jmenovaného, jenž ho vede v evidenci a vystavuje mu členský průkaz. Sekretariát ČMMJ vede seznam čestných členů.

Čl. 9
Předávání vyznamenání
1. Předávání vyznamenání, která propůjčila MR ČMMJ, předají vyznamenaným osobám pověření členové myslivecké rady ČMMJ, případně předsedové OMS. Čestný myslivecký řád předává zpravidla předseda MR ČMMJ, jednatel ČMMJ a pověření členové MR ČMMJ.
2. Vyznamenání propůjčená OMS předají pověření členové myslivecké rady OMS.
3. Myslivecká vyznamenání propůjčená „in memoriam“, jakož i příslušné doklady, budou předány pozůstalým osobám.

Čl. 10
Doklady o vyznamenání, věrnostní medaili, čestném uznání a čestném členství
1. Spolu s vyznamenáním, věrnostní medaili a čestným uznáním bude předán doklad o propůjčení vyznamenání, který je současně průkazem o oprávnění nosit vyznamenání, věrnostní medaili či odznak čestného uznání. Doklad vydá ten orgán, který vyznamenání propůjčil nebo věrnostní medaili či čestné uznání udělil.
2. Čestný člen obdrží dekret o čestném členství a členský průkaz s označením „Čestný člen ČMMJ“.

Čl. 11
Nošení vyznamenání, věrnostní medaile a odznaku čestného uznání
1. Myslivecká vyznamenání je oprávněna nosit pouze osoba, které bylo vyznamenání propůjčeno. Toto oprávnění nelze přenést na jinou osobu. V případě smrti vyznamenané osoby bude propůjčené vyznamenání i vystavený doklad ponechán pozůstalým, na které však nepřechází právo vyznamenání nosit. Totéž platí o udělených věrnostních medailích a odznacích čestných uznání.
2. Myslivecká vyznamenání, popřípadě věrnostní medaile, se nosí na pravé straně prsou, nejvyšší vyznamenání nejblíže k srdci na mysliveckém oděvu. Vyznamenání I., II., III. stupně je složeno ze dvou samostatných částí, tj. odznaku a stužky. Stužku lze nosit samostatně na mysliveckém oděvu při běžné myslivecké činnosti. Odznak se nosí společně se stužkou při slavnostních mysliveckých příležitostech, a to tak, že stužka je umístěna cca 1 cm symetricky nad odznakem.
3. Vyznamenání propůjčena právnickým osobám, orgánům a kolektivním členům budou vystavena na čestném místě. Tato vyznamenání nemohou nosit jednotlivé osoby.

Čl. 12
Odnětí vyznamenání a čestného členství
1. Propůjčené vyznamenání bude odňato, jestliže bude dodatečně zjištěno, že nebyly splněny podmínky pro jeho propůjčení nebo že vyznamenaná osoba není hodna vyznamenání nosit.
2. Vyznamenání musí být odňato, jestliže bude vyznamenaná osoba pravomocným opatřením vyloučena z ČMMJ nebo se dopustí přestupku v činnosti, za kterou bylo vyznamenání propůjčeno. Vyznamenání bude také odňato osobám, které byly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
3. Vyznamenání odejme orgán ČMMJ, který je propůjčil a vrátí ho sekretariátu ČMMJ, který provede změnu v evidenci.
4. Čestné členství může být odňato v případě, že zaniknou důvody, které vedly k udělení, nebo proto, že čestnému členu bylo prokázáno jednání, pro které musí být člen ČMMJ dočasně nebo trvale vyloučen z členství ČMMJ podle § 9 odst. b) Stanov ČMMJ. O odnětí čestného členství rozhoduje myslivecká rada ČMMJ.

Čl. 13
1. Touto směrnicí se zrušuje směrnice k propůjčování vyznamenání zveřejněná ve Věstníku ČMMJ 1/1995, přičemž doposud propůjčená vyznamenání, pokud nebyla odejmuta, zůstávají nedotčena.
2. Tato směrnice byla schválena mysliveckou radou ČMMJ dne 27. 11. 1998 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999.