Historie klubu

Předsedové KDO

                         

     Ing. B. Kubelka                    Ing. Ant. Procházka                       Jan Kozlík                               M. Spěvák

       1966 – 1978                                 1978 – 1983                             1983 – 1990                             1990 – 1996

         

         Dr. K. Nývlt                                 Ing. J. Kec

          1996 – 2004                              2004 – dosud….

V polovině 19. století v Německu, Rakousko-Uhersku a ve Francii nastalo sdružování chovatelů loveckých psů k zušlechťování a typovému ujednocení exteriéru a povahových vlastností plemen.Začal se klást důraz na exteriér – na typ postavy, druh a barvy srsti, které lze posoudit na svodu jedinců plemene. Tak byla v r. 1878 uspořádána ve Frankfurtu nad Mohanem první výstava psů v Německu. Na této výstavě byly představeny typy několika tehdy uznávaných plemen loveckých psů. Vedení zúčastněných kynologických spolků se dohodlo připravit na příští výstavu, pořádanou „Spolkem pro zušlechťování psů“ v r. 1879 v Hannoveru, závazné standardy pro plemenný chov.

V květnu 1879 byly schváleny standardy pro dlouhosrstá a krátkosrstá plemena německých ohařů. Tím byl založen čistokrevný chov těchto plemen. Německý dlouhosrstý ohař v tehdejším standardu měl zbarvení hnědé, hnědobílé či černé a černobílé. V r. 1893 byl založen v Münsteru „Klub dlouhosrstých ohařů D. C.“.

V r. 1908 vedení tehdejšího „Spolku německých dlouhosrstých ohařů“ vyloučilo ze standardu německého dlouhosrstého ohaře s černou a černobílou barvou. V r. 1919 došlo k uznání standardu velkého münsterlandského ohaře a k založení „Svazu dlouhosrstého černobílého münsterlandského ohaře“. V r. 1912 došlo v Osnabrücku k založení „Spolku pro malé münsterlandské ohaře“.

V českých zemích byli za Rakousko-Uherska a v době první republiky chováni a používáni k lovu zejména v pohraničních a rybníkářských oblastech především němečtí dlouhosrstí ohaři. Také do těchto oblastí (zejména v jižních Čechách) postupně začal pronikat chov malého münsterlandského ohaře. Velký münsterlandský ohař se vyskytoval výjimečně. V r. 1923, po vzniku Československé myslivecké jednoty, byla založena plemenná kniha psů loveckých plemen. Československá myslivecká jednota zastupovala ČSR v FCI (Federation Cynologique Internationale). V r. 1925 byl v Teplicích založen německými myslivci „Klub Langhaar“.

V r. 1935 byl založen „Spolek pro chov německých dlouhosrstých a münsterlandských ohařů“. V čele spolku, který měl necelých 60 členů, stála paní hraběnka Pavla Kinská s Václavem Uhrem, vedoucím tehdejší plemenné knihy, ing. Františkem Ševčíkem a pokladní paní Uhrovou.

V době okupace byl spolek zrušen a obnoven až v r. 1945 ve stejném složení s jednatelem Bohumilem Kubelkou. V r. 1948 byl jmenován výbor klubu v čele s předsedou doc. MUDr. Ždímalem, doc. MUDr. Tichotou, ing. Ševčíkem, Vl. Uhlířem a manželi Uhrovými.

V r. 1952 byl zvolen předsedou Karel Trojan a členy výboru ing. Ševčík, p. Vízek, Matuška, Oždan, Voda, Zeman a Němec. V r. 1953 byl klub přejmenován na „Klub chovatelů dlouhosrstých ohařů“, předsedou byl zvolen Václav Pokorný a ve výboru kromě stávajících členů byli ještě p. Ibl a Košťál. Klub se zabýval především zlepšováním chovu k lovecké upotřebitelnosti. Chov byl evidován v Ústřední plemenné knize a byli ustanoveni poradci chovu.

V r. 1966 byl zvolen předsedou p. Kubelka, členy výboru p. Blažek, ing. Procházka, Zouhar, Petráň a Němec. Nově byli ustanoveni krajští poradci chovu a výcvikář klubu a začaly se pořádat klubové všestranné zkoušky. Postupně byly navázány osobní kontakty a spolupráce s chovateli a spolky v obou německých republikách a Rakousku.

V r. 1978 byl zvolen předsedou ing. Procházka, členy výboru p. Kubelka, Blažek, Dr. Nývlt, ing. Janečka, Petráň, Pilař a Neužil.

V r. 1983 byl zvolen předsedou J. Kozlík a do výboru nový ekonom ing. Hanč, kterého nahradila v r. 1985 M. Nývltová a Petr Buba. V r. 1988 byl výbor doplněn p. Grmolenským a ing. Šrámkem. Zásadní změnou v koncepci řízení chovu bylo zrušení tzv. oblastních poradců chovu pro všechna plemena v r. 1985 a ustanovení poradců chovu pro jednotlivá plemena.

V r. 1990 byl zvolen předsedou M. Spěvák, do výboru JUDr. K. Nývlt, V. Kaiser, J. Bartoška a P. Buba. V r. 1993 byl výbor doplněn o K. Konopíka, K. Janoucha a MVDr. M. Šerou, do redakční rady zpravodaje KDO byl zvolen Petr Buba, šéfredaktora dělal MVDr. Jirka Mareš z Loun. V r. 1994 převzala funkci ekonoma opět M. Nývltová a do výboru byli ještě zvoleni MVDr. M. Kalich, ing. M. Macháček, MVDr. J. Mareš, MVDr. L. Šlapanský, J. Ungerman, J. Melichar a za VČP E. Weidl. Do dozorčí rady pak K. Pfeifer, L.Hubata a ing. F. Trčka. V r. 1996 byli zvoleni předseda JUDr. K. Nývlt, místopředseda V. Kaiser, hlavní poradce chovu a poradce pro MMO MVDr. L. Šlapanský, jednatelka MVDr. M. Šerá, výcvikář MVDr. M. Kalich, ekonom a matrikář paní M. Nývltová, poradce pro DO ing. O. Janečka, manažer K. Pfeifer, J.Ungerman, za VČP K. Španěl. Dozorčí rada byla ve složení L. Hubata, ing. F. Trčka a P. Buba, který byl zároveň ustanoven odpovědným redaktorem klubového zpravodaje a převzal funkci po MVDr. Jirkovi Marešovi . V r. 1999 převzala funkci jednatelky D.Luxová a výbor byl dále doplněn o poradkyni chovu VMO ing. L. Fialovou, poradce chovu DO MVDr. M. Kalicha a výcvikáře K. Pfeifera.

V r. 2004 byli do výboru KDO zvoleni předseda ing. Jiří Kec, místopředseda a odpovědný redaktor klubového zpravodaje Petr Buba, jednatelka a poradkyně chovu pro VMO Ing. Lenka Fialová, hlavní poradce chovu a poradce pro MMO MVDr. Luboš Šlapanský, výcvikář a poradce chovu pro DO MVDr. Miroslav Kalich, ekonom a matrikář Ladislav Hubata, personální a za VČP Josef Jeník. Dozorčí rada ve složení: předseda Karel Pfeifer, členové ing. Ladislav Mlýnek a Drahomíra Luxová. Členy redakční rady klubového zpravodaje byli ustanoveni Mgr. Zdena Mlýnková a Dr. Jiří Tesař.

V roce 2005, kdy si klub připomněl 70 let jeho trvání, měl asi 700 členů, včetně zahraničních. Jeho součástí je Východočeská pobočka, která byla ustanovena v r. 1996 a která samostatně organizuje některé kynologické akce v regionu.

Vedení klubu zajišťuje každoročně vrcholné klubové akce, rozvíjí spolupráci se zahraničními klubya vydává klubový zpravodaj, který je, stejně jako internetové stránky klubu, důležitým pojítkem mezi všemi členy klubu a jeho vedením.

Historické fotografie

JUDr. Karel Nývlt