Stanovy a směrnice

 STANOVY

Klubu dlouhosrstých ohařů

§ 1

Název, působnost a místo

1.  Název spolku: KLUB DLOUHOSRSTÝCH OHAŘŮ z.s. (dále dle textu stav zkratka KDO, klub)

2.  Působnost: Česká republika

3.  Místo a adresa: Horská 78, 541 02 Trutnov

Klub je registrován dle platných právních předpisů ode dne 20. 6. 1991 jako odborný, zájmový, společenský spolek s právní subjektivitou.

§ 2

Poslání klubu

1.  KDO je chovatelským klubem, ve kterém se evidují chovatelé, majitelé, držitelé a přátelé loveckých psů plemen

NĚMECKÝ DLOUHOSRSTÝ OHAŘ (zkratka DO),

MALÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ (zkratka MMO),

a VELKÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ (zkratka VMO).

2.  KDO řídí chov v souladu se standardy FCI a chovatelským řádem ČMKU. Cílevědomě pečuje o zvelebení chovu, propaguje jeho rozšíření a zušlechtění vlastností k účelnému využití v myslivosti.

3.  KDO pořádá v souladu s reglementem FCI a platnými řády sám, nebo ve spolupráci s jinými právními subjekty, chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky chovnosti a lovecké upotřebitelnosti, jakož i soutěže, které mohou být otevřené i pro jiná plemena a pro účastníky ze zahraničí.

4.  KDO je oprávněn provádět v souladu s jeho posláním odborně propagační publicistickou činnost.

§ 3

Vznik a zánik klubu

1.  KDO existuje nepřetržitě od r. 1935, kdy byl založen pod názvem KLUB CHOVATELŮ DLOUHOSRSTÝCH OHAŘŮ, jako součást tehdejší Československé myslivecké organizace, později Českého mysliveckého svazu, jehož sjezd v r. 1990 přiznal chovatelským klubům právní subjektivitu.

2.  Klub zanikne usnesením nejméně 2/3 většiny hlasů všech delegátů konference.

§ 4

Členství

1.  Členem klubu může být občan České republiky i cizí státní příslušník ve věku od 15 let.

2.  Členství v klubu vznikne vydáním členského průkazu na základě přihlášky s prohlášením o dodržování stanov, chovatelského řádu a zaplacením členského příspěvku se zápisným.

3.  Členství zanikne:

a)  úmrtím člena;

b)  nezaplacením členských příspěvků;

c)  vystoupením člena na základě písemného požádání;

d)  zrušením členství v disciplinárním řízení;

e)  zánikem klubu.

4.  Výbor klubu může ve výjimečných případech udělit zvlášť zasloužilým i dřívějším členům nebo významným osobnostem Čestné členství. Čestný člen není povinen platit zápisné a členské příspěvky.

§ 5

Práva a povinnosti členů

1.  Členové mají právo:

a)  obdržet členský průkaz;

b)  volit a být voleni do orgánů klubu od 18 let věku;

c)  využívat výhod poskytovaných klubem;

d)  podávat orgánům klubu návrhy, podněty, dotazy a stížnosti;

e)  požadovat na schůzích pravidelné zprávy o činnosti;

f)  zúčastňovat se akcí pořádaných klubem.

2.  Členové mají povinnosti:

a)  platit zápisné, členské příspěvky a stanovené poplatky za služby poskytované klubem v chovatelství;

b)  řídit se stanovami a chovatelským řádem klubu a být propagátory jeho plemen;

c)  hlásit matrikáři klubu změny adresy svého bydliště a okolnosti, které mají vztah k jejich členství v klubu.

§ 6

Orgány klubu

1. členská schůze, 2. konference, 3. výbor klubu, 4. chovatelská rada, 5. dozorčí rada.

1.  Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou v roce k projednání zprávy o činnosti a hospodaření klubu, zprávy chovatelské rady, zprávy dozorčí rady, k zajištění klubových akcí, k přípravě konference s volbou delegátů s hlasem rozhodujícím v počtu odpovídajícímu členské základně a kandidátů členství ve výboru. Je to zpravidla ve spádových oblastech.

2.  Konference je nejvyšším orgánem KDO. Konference se zúčastňují zvolení delegáti – kandidáti členství ve výboru nebo v dozorčí radě KDO z řad delegátů s hlasem rozhodujícím a pozvaní hosté bez práva hlasovat. Konference je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů. Konferenci svolává výbor klubu 1 × za 5 let.

Mimořádnou konferenci svolává výbor, jestliže o ni požádá nejméně 1/3 členů nebo jestliže to vyžaduje mimořádná situace.

Do působnosti konference náleží zejména:

a)  projednat a schválit zprávu výboru o činnosti a hospodaření klubu za uplynulé období;

b)  projednat a schválit zprávu dozorčí komise ke zprávě výboru;

c)  projednat návrhy a podněty podané v průběhu konference;

d)  stanovit zásadní linii pro činnost klubu v příštím období;

e)  zvolit na příští funkční období, které je pětileté, výbor klubu a dozorčí radu – počet členů stanoví konference;

f)  schvalovat stanovy a chovatelský řád klubu.

3.  Výbor klubu je statutárním orgánem klubu. Navenek jednají předseda klubu s jednatelem nebo pověřený člen výboru.

Po zvolení se výbor sejde ještě během konference k ustavující schůzi. Pokud členové výboru nebyli zvoleni přímou volbou do funkcí, zvolí si výbor předsedu, místopředsedu, hlavního poradce chovu, výcvikáře, ekonoma – matrikáře, popřípadě další jmenovité funkcionáře. Některé funkce mohou být kumulovány. Na ustavující schůzi výbor stanoví místo a adresu klubu, která musí být uvedena v odst. 3 § 1 stanov. Pokud stanovy doznaly změn oproti poslední registraci u ministerstva vnitra, musí být zaslány k přeregistraci. Výbor dále stanoví podpisové právo k dispozicím s penězi a majetkem klubu. S disponujícími uzavře dohodu o hmotné odpovědnosti. Předseda s jednatelem a ekonomem požádají místně příslušný finanční úřad o zřízení nového DIČ a po jeho zřízení požádají o otevření nového běžného účtu KDO u vhodného peněžního ústavu. Předseda s ekonomem a jednatelem písemně dohodnou s odstupujícími funkcionáři protokolární předání a převzetí majetku, peněžních prostředků a agendy KDO.

Výbor klubu řídí činnost klubu mezi konferencemi. Přísluší mu zejména:

a)  stanovit náplň činnosti funkcionářů výborů;

b)  ustanovovat a odvolávat poradce chovu pro jednotlivá plemena;

c)  stanovit podmínky chovnosti;

d)  navrhovat změny plemenného standardu;

e)  navrhovat čekatele na rozhodčí z exteriéru a výkonu;

f)  navrhovat rozhodčí na výstavy a zkoušky;

g)  pořádat svody, výstavy, zkoušky chovnosti a lovecké upotřebitelnosti a mezinárodní soutěže; tuto činnost  plánovat s ročním předstihem včetně finančního rozpočtu;

h)  stanovit výši zápisného, členských příspěvků a poplatků za služby v chovatelství;

i)  jmenovat odpovědného redaktora a redakční radu klubového zpravodaje a zabezpečovat jeho vydávání;

j)  schvalovat ustavení pobočky a zrušení;

k)  přijímat nové členy klubu (které z pověření výboru provádí matrikář KDO);

l)  zabezpečovat konání členských schůzí a konferencí;

m)  rozhodovat o odvolání v disciplinárních věcech, kde v prvním stupni rozhodovala dozorčí rada klubu.

Výbor se schází nejméně dvakrát do roka. Schůzi svolává a řídí předseda klubu.

O schůzích pořizuje výbor zápis. Usnáší se prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. O své činnosti informuje výbor pravidelně v klubovém zpravodaji.

Za svou činnost odpovídá výbor členstvu a konferenci klubu.

4.  Chovatelská rada klubu je odborným poradním orgánem výboru.

a)  chovatelskou radu řídí a svolává hlavní poradce chovu. Členy chovatelské rady jsou poradci chovu plemen KDO;

b)  chovatelské radě přísluší zejména:

– zevšeobecňovat poznatky z chovu, z výsledků svodů, výstav, zkoušek a využití chovného materiálu ve zpravodaji,

– hodnotit práci poradců chovu,

– navrhovat výboru delegaci rozhodčích na výstavy a členy komisí k výběru do chovu,

– usměrňovat rozhodčí exteriéru a členy výběrových komisí,

– organizačně zabezpečovat klubové a speciální výstavy,

– navrhovat změny chovných podmínek,

– podávat odborná stanoviska k chovatelským otázkám,

– navrhovat ustanovení čekatelů na rozhodčí z exteriéru,

c)  informovat výbor o činnosti chovatelské rady.

5.  Dozorčí rada klubu kontroluje spolkovou činnost z hlediska dodržování stanov a usnesení v chovatelství a výcviku, administrativě a reviduje finanční a materiálové účetnictví. Dále rozhoduje v I. stupni kárného řízení se členy klubu, pokud došlo k porušení Stanov KDO, Chovatelského řádu KDO, Zápisního řádu ČMKU, zejména čl. 3 preambule řádu, nebo k porušení dalších ustanovení souvisejících zákonů a vyhlášek. Pokud je podezření, že tím došlo zároveň ke spáchání přestupku nebo trestného činu, informuje předsedu klubu a podává oznámení příslušným orgánům.

Za porušení vnitřních norem KDO nebo ČMKU může dozorčí rada jako disciplinární orgán KDO udělit:

a)  napomenutí;

b)  dočasné vyloučení z klubu;

c)  trvalé vyloučení z klubu.

Člen, kterému bylo uloženo kárné opatření má právo se odvolat do tří týdnů dozorčí radě ČMKU.

Dále dozorčí rada KDO projednává stížnosti na jednání členů klubu v klubových záležitostech.

Promlčecí doba je jeden rok, pokud u závažných případů nestanoví nadřazená právní norma jinak.

Dozorčí rada odpovídá za svoji činnost členské základně a konferenci KDO.

§ 7

Pobočka klubu

K vzájemné pomoci v chovu a výcviku, k propagaci KDO a jeho plemen, ke společenskému vyžití si mohou členové klubu KDO založit pobočku KDO. Pobočka klubu je organizační součástí klubu bez právní subjektivity. Může být ustavena ve spádové oblasti nebo podle zájmů členů klubu. Činnost pobočky musí být v souladu se stanovami KDO, s řády a směrnicemi ČMMJ a obecně platnými předpisy. Pobočka nezastupuje KDO, není jím financována a nesmí provozovat komerční činnost. Může spolupracovat s místně příslušným OMS ČMMJ a jinými společenskými sdruženími.

Zájemci  o ustanovení pobočky si zvolí přípravný výbor, jehož předseda předloží výboru KDO písemnou žádost o souhlas s ustanovením pobočky. V žádosti uvede konkrétní důvody založení s místní působností a adresu místa pobočky, program činnosti, seznam přihlášených členů s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, adresy bydliště a vlastnoručně podepsaného prohlášení, že se přihlašují za člena pobočky. Dále uvede místo a dobu konání ustavující členské schůze. Ustavující schůze výborem schválené pobočky se může delegovaný zástupce za výbor zúčastnit. Předseda pobočky předloží výboru KDO do 15 dnů zápis z ustavující schůze s prezenční listinou a s uvedením zvoleného výboru. O činnosti pobočky předkládá předseda pololetně zprávu výboru KDO. Zrušení pobočky schvaluje nejméně 2/3 většina jejích členů.

§ 8

Klubový zpravodaj

Výbor klubu vydává pravidelně vlastní klubový zpravodaj, který informuje členy klubu o činnostech klubu v chovatelství, ve výcviku, o osobních a společenských věcech členů. Zpravodaj obsahuje informace o osobních výročích členů, o ocenění jejich zásluh a účasti na klubovém životě, o domácích a zahraničních soutěžích, memoriálech, výstavách, svodech a jiných zajímavých kynologických událostech. Obsahuje informace o činnosti výboru a ostatních klubových orgánů, vyhodnocování zkoušek, svodů, výstav a výsledků chovu, seznamy chovných psů plemen našeho klubu a chovatelských stanic našich chovatelů. Dále obsahuje odborné pokyny chovatelům a zkušenosti z chovu a výcviku. Zpravodaj slouží také členům klubu k inzerci s nabídkou štěňat.

Za vydávání zpravodaje je odpovědný jeho redaktor, kterého jmenuje s redakční radou výbor klubu.

§ 9

Finanční zabezpečení klubu

Klub samostatně hospodaří s finančními prostředky ze zápisného, členských příspěvků, mimořádných finančních příspěvků, z chovatelských poplatků, ze sponzorských darů a případných dotací. Finanční hospodaření je vedeno podle obecně platných předpisů.

                                                           Novela schválena konferencí KDO

v Praze 4 – Kunraticích 18. 4. 2009