Pokyny k uchovnění psů a fen KDO

Pokyny k uchovnění psů a fen KDO

Uchovnění psa Při splnění podmínek chovnosti zašle majitel nebo držitel psa hlavnímu poradci chovu originál průkazu původu psa, posudky ze svodu a výstav, soudcovské tabulky ze zkoušek, potvrzení o výsledku vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů, 3x foto psa z boku asi 7 x 7 cm, – raději napsat v elektronické podobě doklad o zaplacení členských příspěvků na běžný rok a známky na zpětné zaslání dokladů. Hlavní poradce chovu zařídí zaregistrování psa v evidenci chovných psů Plemenné knihy ČMKJ a vyznačení „chovný pes“ v průkazu původu´, což vyplní ČMKJ. O uchovnění psa vyrozumí hlavní poradce chovu poradce příslušného plemene.

Uchovnění feny

Stejné doklady jako při uchovnění psa (nemusí být fotografie) –  zašle majitel feny poradci chovu pro dotyčné plemeno (adresy jsou uvedeny v každém čísle Zpravodaje KDO).

Jestliže hodlá fenu nakrýt, vyžádá si současně Doporučení ke krytí. Toto doporučení je nutno vyžadovat nejméně jeden měsíc před předpokládaným háráním, aby poradce chovu mohl požadované doporučení řádně připravit a aby majitel feny (chovatel) si na základě vydaného doporučení mohl dohodnout podmínky krytí s majitelem vybraného psa. Doporučení ke krytí má zpravidla platnost 1 rok. Pokud nebylo využito, je majitel feny povinen je vrátit nebo požádat o prodloužení platnosti. Chovatel je povinen vést záznam o krytí feny a o vrhu.

Dále mu poradce zašle 2x formulář Hlášení o vrhu, který po vrhu zašle 1x poradci chovu a 1x majiteli krycího psa i v případě, že fena nezabřezla.

Formulář Přihláška k zápisu vrhu štěňat se po vrhu zasílá na Plemennou knihu ČMKJ, – nová zasílací adresa – Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4- Chodov

K tomuto formuláři přikládá majitelem krycího psa vyplněný a podepsaný originál doporučení ke krytí. Kopii doporučení ke krytí posílá majitel chovného psa poradci chovu. Od 1. 1. 2006 platí majitel chovné feny za vystavení doporučení 200,- Kč přiloženou složenkou. V poplatku za doporučení krytí je zahrnutý i poplatek za zveřejnění inzerátu na prodej štěňat ve Zpravodaji – stačí zaslat znění inzerátu redakční radě.

Uchovnění feny, aniž by byla bezprostředně využita k reprodukci, je možné prostřednictvím poradce chovu, který postoupí žádost přímo Plemenné knize ČMKJ. Předkládají se výše uvedené podklady.

Chovatelská stanice

Nemá-li majitel chovné feny registrovaný název chovatelské stanice, žádá v dostatečném časovém předstihu (asi tři měsíce před vrhem) o chránění názvu chovatelské stanice. Příslušný tiskopis, který je k dispozici u poradců chovu, zasílá na adresu: Českomoravské kynologické unie, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy 182 00

Kopii potvrzení o chránění názvu chovatelské stanice pošle chovatel při hlášení vrhu na Plemennou knihu ČMKJ.

Pokud se majitel chovné feny nechce chovu do budoucna věnovat, může vrh nechat zapsat na již existující chovatelskou stanici jiného chovatele, se kterým se předem dohodne.

Chovatel

Chovatelem se stává majitel chovatelské stanice při zápisu prvního vrhu štěňat.

Do deseti dnů po vrhu vyplní chovatel Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a odešle s originálem Průkazu původu feny a majitelem krycího psa podepsaným originálem Doporučení ke krytí Plemenné knize ČMKJ, Lešanká 1176/2a, Praha 4-Chodov, 141 00. V přihlášce vypíše jména štěňat u prvního vrhu začínající písmenem A. Nejprve uvede psíky, potom vypíše fenky. Plemenná kniha přihlášku doplní o ČLP (tj. o evidenční čísla jednotlivých štěňat), která jsou zároveň tetovacími čísly. Tetování provádí veterinární lékař ve stáří štěňat nejméně 42 dní, který tetování potvrdí. (Čtyřmístné číslo se tetuje do levého slecha.) Potvrzenou přihlášku zašle chovatel zpět na Plemennou knihu, která mu na dobírku zašle průkazy původu štěňat.

Při předání štěňat je chovatel povinen kupujícímu předat průkaz původu štěněte, očkovací průkaz se záznamy o odčervení a vakcinaci, informuje ho o způsobu krmení štěňat. Při odběru je nutno překontrolovat tetovací číslo štěněte.

Cena štěňat je věcí dohody, stejně jako výše poplatku za krytí feny, jehož výše má být projednána předem. Místo poplatku za krytí může být dohodnuto odebrání štěněte. Chovatel má však nárok na výběr prvního štěněte z vrhu.

MVDr. Luboš Šlapanský

hlavní poradce chovu KDO